Scotty

Scotty

Male

Orange Tabby

Domestic Shorthair

DOB: 10/14/17